Více informací o aktivovaném uhlíku

Aktivovaný uhlík

AKTIVNÍ UHLÍ = AKTIVOVANÝ UHLÍK

Odedávna se používaly primitivní formy aktivního uhlí k čištění ran.

„Živočišné uhlí“ je dnes v široké léčebné praxi užíváno jako střevní detoxikans.

 • Různé formy aktivního uhlí jsou nezbytnou součástí filtrů plynových masek, chránících před působením nejrůznějších toxinů rozptýlených v ovzduší.
 • V průmyslové praxi, ale také v moderní medicíně, jsou speciálně vyvinuté formy aktivovaného uhlíku stále více využívány v rámci nejrůznějších filtračních procesů.
 • Sorbenty vyvinuté na jeho bázi hrají například zásadní roli při dekontaminaci půd znečištěných chemikáliemi.

Poměrně novou oblastí využití aktivovaného uhlíku v terapii jsou aktivní sorpční obvazová krytí povrchových i hlubších ran a defektů.

Jsou schopna vytvořit podmínky pro stabilizaci mikroklimatu umožňujícího harmonické hojení. S  přibývajícími zkušenostmi s jejich použitím se to začíná postupně dařit i u takových afekcí, kde se dříve uspokojivého efektu dosahovalo jen s vynaložením mimořádné péče, značných materiálových nákladů a při bezvadné spolupráci pacienta.

Aktivovaný uhlík v čisté mikrofilamentární formě má v moderní terapii tři hlavní indikační oblasti použití:

 • ošetření akutních krvácejících ran, kde dominuje aplikace suché uhlíkové vrstvy;
 • léčení obtížně zhojitelných ran a defektů, kde se uplatňuje zásada „mokrého hojení“ jako jedna z variant moderních postupů zahrnovaných pod tento pojem (např. léčení bércových vředů);
 • první pomoc v případě intoxikovaných ran nebo jako součást komplexního ošetření při bodnutí, kousnutí či jiném typu poranění jedovatými organismy, nebo po kontaktu těla s toxiny nejrůznějšího původu.

Indikační oblasti a vlastnosti aktivovaného uhlíku

Zdravotnický prostředek na bázi mikrofilamentárního aktivovaného uhlíku potencovaného efektem difusní pumpy zajišťuje optimální podmínky pro harmonizované hojení jinak obtížně zhojitelných ran. Podstatným urychlením procesu hemokoagulace vede k urychlení zástavy krvácení (hemostáza) a omezuje průnik, rozšíření a působení exogenních toxinů do organizmu.
Jeho základní indikační oblasti tedy jsou:

 • A.  Hemostypse
 • B.  Hojení
 • C.  Detoxikace

Purifikovaný aktivovaný uhlík je přátelský k životnímu prostředí, jehož je přirozenou součástí, vyniká snadným použitím, je snadno skladovatelný, cenově dostupný a bezpečný.

Materiály, využívající aktivovaný uhlík pro léčení, mají dlouhou historii. Prudký vzestup úrovně poznání v průběhu uplynulých dvou desetiletí umožnil konstrukci nové generace obvazových materiálů, využívajících jedinečných vlastností zvláštních forem aktivovaného uhlíku, označovaných souhrnně jako potencovaný mikrofilamentární bioaktivní uhlík.

Mezi ostatními doposud běžně užívanými formami vyniká svojí chemickou čistotou, řádově větší absorpční schopností a pro adsorpci prakticky využitelnou aktivní měrnou plochu povrchu jeho mikrofilamentární forma. Právě tato forma bioaktivního uhlíku je jednou ze dvou základních surovin aktivní dvojvrstvy, využívané jako aktivní surovinová složka pro výrobu zdravotnických přípravků z rodiny TECASORB, které jsou určené pro široké využití v humánní i veterinární medicíně.

Aktivovaný uhlík při vnějším užití

V současnosti dostupné formy zdravotnických prostředků na bázi aktivní dvojvrstvy jsou využívány k ošetřování ran a defektů kožního krytu. Fyzikálně chemickou cestou aktivovaný uhlík se přímo nepodílí na metabolických pochodech probíhajících v živém organizmu tím, že by do něho dodával cizorodé látky, nebo indukoval vznik látek do té doby v těle nepřítomných. Jeho bioaktivita spočívá ve schopnosti fyzikálně i chemicky vázat široké spektrum v ráně přítomných látek a částic, které tam nejsou žádoucí. Extrémně velikým povrchem a fyzikálně chemickými vlastnostmi je z hlediska hojení bioaktivní uhlík schopen ovlivňovat chování tkání, s nimiž je v bezprostředním styku. Vzhledem k obecně známým vlastnostem aktivovaného uhlíku, jako detoxikačního činitele, nepřipadá do úvahy to, že by mohl působit na živou tkáň toxicky nebo dráždivě.

Zdravotnické prostředky TECASORB, užívané pro komplexní ošetření ran, se zásadně odlišují od konvenčních prostředků užívaných v obdobných indikacích. Hlavní rozdíly jsou:

Bioaktivní uhlík je aplikován po určitý časový interval, kdy dochází k postupné saturaci celkové sorpční kapacity uhlíkové vrstvy. Délka tohoto intervalu závisí na fázi hojení rány, stupni kontaminace toxiny, stavu rozvoje infekce resp. kolonizace mikroorganismy, množství a charakteru exsudátu produkovaného ránou/defektem.

Je v přímém kontaktu s tkání. Vzhledem k absolutní čistotě a chemické povaze účinného detoxikačního prostředku a vcelku dobré soudržnosti uhlíkových mikrovláken není nutno, a také není z funkčního hlediska žádoucí tuto formu bioaktivního uhlíku oddělovat od prostředí, na které má působit, žádnou bariérou typu polopropustné membrány, jak tomu bývá v případě většiny jiných přípravků na bázi aktivního uhlí, vykazujících buďto nižší čistotu uhlíkového substrátu, nebo nesoudržnost jeho formy.

Účinek na tkáň a prostředí rány/defektu/ je komplexem chemického a fyzikálního působení, při kterém se podle charakteru rány různou měrou uplatňují odlišné funkční mechanismy dané mikrostrukturou a povahou tohoto materiálu.

Pro tři základní indikační oblasti zdravotnických prostředků  TECASORB  je třeba důsledně odlišovat postupy ošetření:

 1. Ošetření akutních krvácejících ran, kde v popředí účinku je podstatné urychlení zástavy krvácení - hemostypse - zde se zdravotnické přípravky z rodiny TECASORB aplikují nasucho, často jen jako krátkodobé kompresy. Svojí povahou jde spíše o nástroj, nežli o obvaz, protože doba jeho aplikace k dosažení zástavy krvácení se měří v délce desítek sekund, nejvýše několika málo minut.
 2. Ošetření obtížně zhojitelných ran, kde se uplatní zejména sorpční funkce při dodržení zásad „mokrého hojení“.
 3. Ošetření poranění s přítomností exogenního toxinu, kde je nutno vedle aplikace obkladu uvážit i teplotu přiloženého krytí podle termostability toxinu.

Aktivovaný uhlík při vnitřním užití

Praktické užití materiálů na bázi potencovaného bioaktivního uhlíku ve sterilním chirurgickém operačním poli je v počátcích. Probíhají přípravy klinických studií širokého spektra indikačních možností jeho použití při operaci. Dominovat bude především schopnost lokální hemokoncentrace a akcelerace spuštění hemokoagulační kaskády. Zdá se, že to jej předurčuje se stát šetrným prostředkem pro rychlé stavění smíšeného krvácení při tupé preparaci srůstů, případně z řezných ploch na parenchymatózních orgánech apod. Praktické nasazení vhodných forem zdravotnických prostředků z rodiny TECASORB je spíše otázkou rutinního technického řešení a nezbytnosti uvážlivého klinického testování, nežli věcí faktického výzkumu. Lze tedy odůvodněně očekávat, že po uplynutí doby potřebné k řádnému klinickému ověření doplní sortimentní nabídku TECASORB.

Odkazy

 1. Více o Aktivovaném uhlíku na Wikipedia

Chcete se dozvědět více o principu fungování aktivovaného uhlíku?

Rádi vám vše vysvětlíme a uvedeme konkrétní příklady. Kontaktuje nás.

Položky označené * jsou povinné.

© 2015 INVAZ s. r. o.
Stránky vytvořilo eStudio.cz | Webhosting & SEO: www.eStudio.cz